// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Aviz de convocare a Adunării generale ordinare anuale

Anunţuri

27.04.2020

Aviz de convocare a Adunării generale ordinare anuale

Aviz de convocare a Adunării generale ordinare anuale

În atenţia acţionarilor ”FinComBank” S.A.

Organul executiv al ”FinComBank” SA vă aduce la cunostinţă că în conformitate cu art.53 din Legea privind societăţile pe acţiuni şi art. 54 din Legea privind activitatea băncilor, Consiliul Băncii din 09.03.2020 a convocat pentru data de 14 mai 2020 a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA.
Ca urmare declarării, prin hotărîrea Parlamentului RM nr.55 din 17.03.2020, stării excepţionale în legătură cu Covid-19, prin decizia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM nr.14 din 06.04.2020 (pct.7) pînă la data de 29.05.2020 a fost interzisă desfăşurarea adunărilor acţionarilor.      
Reieşind din cele expuse, prin hotărîrea Consiliului Băncii din 23.04.2020, suplimetar, a fost determinată data petrecerii adunării generale ordinare anuale a acţionarilor Băncii pentru data de 16 iunie 2020, ora 15-00, în Oficiul Central al Băncii, sala de şedinţe nr.301, pe adresa: mun.Chişinău, str.Puşkin, 26.
cu următoarea Ordine de zi:
1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2019:
  • Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
  • Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2019.
3. Cu privire la confirmarea Societăţii pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2020 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului Adunării generale a acţionarilor «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. în redacţia nouă.
6. Cu privire la aprobarea Politicii de repartizare a capitalului «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A.
7. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.
 
Lista acţionarilor ce au drept să participle la Adunarea generală ordinară anuală este întocmită de către Depozitarul Central Unic potrivit situaţie la data de 31 martie 2020.
Înregistrarea participanţilor Adunării generale ordinare anuale se va efectua pe data de 16 iunie 2020 de la 14-00 pînă la 14-50.
Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală  acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice:  pentru conducătorii acţionarilor-persoane juridice.
Cu materialele referitoare la ordinea de zi Adunarii generale ordinare anuale puteţi lua cunostinţă la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chişinău, str.Puskin, nr.26) începînd cu data de 05 iunie 2020, în zilele de lucru, între orele 10.00 - 17.00.

Informaţii suplimentare puteţ obţine la telefoanele: 022 269-809, 022 269-940.

//Alte noutăţi