// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Rezultatele convocării AGA Extraordinară a Băncii FCB S.A. prin corespondenţă din 16.03.2021

Anunţuri

22.03.2021

Rezultatele convocării AGA Extraordinară a Băncii FCB S.A. prin corespondenţă din 16.03.2021

Rezultatele convocării AGA Extraordinară a Băncii FCB S.A. prin corespondenţă din 16.03.2021

 În atenţia acţionarilor “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
  
La data de 16 martie 2021 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „FinComBank” S.A. prin corespondenţă, convocată prin hotărîrea Consiliului Băncii din 17.02.2021.

Până la data şi ora stabilită de către Consiliul Băncii (15 martie 2021, orele 17-00, inclusiv), la Cancelaria Băncii au fost depuse / expediate plicurile cu buletinele de vot din numele a 55 de acţionari, incluşi in Lista acţionarilor care au drept să participe la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. prin corespondenţă, întocmită de Depozitarul Central Unic în situaţia la data de 19.02.2021, cu modificările operate în situaţia la data de 11.03.2021.

Comisia de înregistrare, numită prin hotărîrea Consiliului Băncii, a recunoscut 2 buletine de vot ca ”nevalabile” în legătură cu faptul că semnătura acţionarului pe buletinul de vot nu a fost legalizată conform prevederilor art.56 alin.(4) din Legea privind societăţile pe acţiuni. La fel, Comisia de înregistrare a recunoscut ca ”valabile” 53 buletine de vot prezentate de acţionarii băncii, care împreuna deţin 884 418 acţiuni cu drept de vot, ceia ce constituie 73,84% din numărul total al acţiunilor aflate în circulaţie cu drept de vot. Cvorumul necesar pentru începerea lucrărilor Adunării generale a acţionarilor a fost respectat, conform pct.6.16. din Statutul Băncii Adunarea generală a acţionarilor este deliberativă dacă intruneşte nu mai puţin de 66,67% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot aflate în circulaţie.     

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi Adunarea acţionarilor a adoptat următoarele hotărîri:

1. Referitor la chestiunea întîi din ordinea de zi dl Hvorostovschii Victor, Preşedintele Consiliului Băncii, a fost ales în funcţia de Preşedintele Adunării generale extraordinare prin corespondenţă.
2. Referitor la chestiunea a doua din ordinea de zi dna Avdeeva Ecaterina, Secretarul interimar al Consiliului Băncii, a fost aleasă în funcţia de Secretarul Adunării generale extraordinare prin corespondenţă.
3. Referitor la chestiunea a treia din ordinea de zi a fost constituită Comisia de numărare a voturilor în componenţa propusă de Consiliul Băncii.
4. Referitor la chestiunea a patra a ordinii de zi Adunarea generală a aprobat anularea hotărîrii 2.1. al Adunării generale anuale a acţionarilor din 16.02.2020, proces-verbal nr.65, ”Cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere a societăţii.”
5. Referitor la chestiunea a cincea din ordinea de zi Adunarea generală a aprobat condiţiile de remunerare a membrilor Consiliului Băncii.
6. Referitor la chestuinea a şasea Adunarea generală a adoptat modificările şi completările propuse la Statutul “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7. Referitor la chestiunea a şaptea din ordinea de zi Adunarea generală a împuternicit pe notarul Liliana Palancean cu dreptul de a autentifica procesul-verbal al Adunării generale, prin corespondenţă, a acţionarilor băncii.
 
Organul executiv al „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

//Alte noutăţi