// Noutăţi şi presă / Anunţuri / În atenţia acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Anunţuri

04.05.2017

În atenţia acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

În atenţia acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Organul executiv „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că Adunarea generală anuală a acţionarilor “Bancа de Finanţe şi Comerţ” SA, convocată pentru data de 21 aprilie 2017, nu a avut loc, din pricina lipsei cvorumului necesar. Au fost înregsitraţi 12 acţionarilor care deţin 409 806 de acţiuni, ce constituie 38,47% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, cvorumul necesar fiind de 2/3 din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, sau 66,7%.
         În conformitate cu prevederile din art. 58 al Legii privind societăţile pe acţiuni, Consiliul Băncii pe data de 28 aprilie 2017 a adoptat decizia privind convocarea repetată a Adunării generale ordinare anuale, cu prezenţa acţionarilor, „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA pentru data de 26 mai 2017, ora 15.00, pe adresa: mun.Chişinău, str.Puşkin, 26, Oficiul Central al Băncii, sala de şedinţe nr.301,
cu următoarea Ordinea de zi:

1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2016:
    - Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
    - Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
    - Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2016.
3. Cu privire la acţiunile de tezaur a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
4. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea de audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a băncii pe anul 2017 şi aprobarea cuantumului retribuţiei muncii.
5. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar în anul 2017 şi stabilirea cuantumului retribuţiei muncii.
6. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7. Cu privire la alegerea noii componenţe al Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii si remunerării membrilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
9. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.
 
La adunarea generală anuală a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii încluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 10 martie 2017.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală se va efectua pe data de 26 mai 2017 începînd cu 14-00 pînă la 14-50.
Pentru participarea la adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor – suplimenar şi documentul care confirmă dreptul de participare la adunarea generală (procura, perfectată în modul stabilit de legislaţie, sau extrasul din Registrul de Stat al pesoanelor juridice).
Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi a Adunării generale la Oficiul Central al Băncii, biroul 315 (mun. Сhişinău, str. Puşkin), începînd cu 17 mai 2017  (în zilele de lucru)  între orele 10.00 şi 17.00.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon: (022) 269 940; (022) 212 076.

Cu stimă, FinComBank

//Alte noutăţi