// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Anunţuri

30.11.2020

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

În atenţia acţionarilor ”FinComBank” S.A.

În conformitate cu art. 50-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, art.54 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017, dispoziţiilе Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova şi Statutul ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., în temeiul deciziei Consiliul Băncii din 26.11.2020, este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor ”FinComBank” S.A. se va ţine la data de 22.12.2020, ora 11:00, în incinta SC ”CIALCRIS” S.R.L (Garden Palace Events Restaurant), pe adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 8.
 
Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii:

    1.Cu privire la executarea hotărârii Adunării generale a acţionarilor Nr.65 din 16.06.2020 pusă în sarcina Consiliului, de a examina întrebarea privind achitarea / neachitarea dividendelor intermediare pentru 2020.
    2.Cu privire la executarea hotărârii Adunării generale a acţionarilor Nr.65 din 16.06.2020 privind plata dividendelor acţionarilor sub forma acţiunilor de tezaur conform alin.(7) art.49 Legea privind societăţile pe acţiuni şi pct.9.8. Statutul Băncii.
    3.Cu privire la cedarea către acţionarii ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., acţiunilor de tezaur, în conformitate cu lit.a) pct.3 art.78 Legea privind societăţile pe acţiuni.
    4.Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
    5.Cu privire la aprobarea Statutului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
    6.Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.

    7.Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii.

Lista acţionarilor ce au drept să participe la Adunarea generală extraordinară este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 02.12.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale extraordinare a acţionarilor ”FinComBank” S.A.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară se va efectua pe data de 22.12.2020 de la 10:00 până la 10:50.
Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară acţionarii vor prezenta actul de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare, începând cu data de 11.12.2020, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00 -14:00) la Serviciul guvernanţă corporativă bir.501, Oficiul central al băncii de pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 26.

În contextul situaţiei epidemiologice, Banca va lua toate măsurile necesare de protecţie contra COVID-19.Totodată, măsurile de siguranţă pot fi schimbate, completate sau anulate, în funcţie de deciziile autorităţilor publice în vigoare pentru data ţinerii Adunării.

În cazul în care, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, va emite Hotărârea privind interzicerea desfăşurării întrunirilor în masă cu caracter unic, Banca va informa suplimentar acţionarii despre data şi modul de ţinere a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile nou stabilite.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.

//Alte noutăţi