// Noutăţi şi presă / Anunţuri / AVIZ privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Anunţuri

22.04.2022

AVIZ privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

AVIZ privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

 În conformitate cu art.art.49-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, art.54 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017, şi Statutul ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 31.03.2022, este convocată Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. se va ţine cu prezenţa acţionarilor la data de 24 mai 2022, ora 11:00, în incinta Garden Palace Events Restaurant (SC ”CIALCRIS” S.R.L.), pe adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 8.

Ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor Băncii:
1. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Rezultatele activităţii ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2021:

      2.1. Darea de seamă a Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
      2.2. 
Rezultatele activităţii economico-financiare a ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
3. 
Cu privire la repartizarea profitului net al ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2021.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. 
5. Cu privire la confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2022 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate.
6. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7.  Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea generală anuală ordinară cu prezenţa acţionarilor este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 08 aprilie 2022, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Informaţia privind convocarea Adunării generale anuale ordinare cu prezenţa acţionarilor va fi expediată acţionarilor nu mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea Adunării generale, precum şi va fi publicată în ”Capital Market” şi ”Monitorul Oficial”.  

Concomitent, pe pagina WEB a Băncii
www.fincombank.com până la 22 aprilie 2022 va fi plasată informaţia privind convocarea Adunării generale a acţionarilor, proiectele de hotărâri şi materialele privind chestiunile din Ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor, cu excepţia documentelor ce constituie secret bancar sau comercial.  

Înregistrarea participanţilor la Adunărea generală anuală ordinară se va efectua pe data de 24 mai 2022 de la ora 10:00 până la ora 10:50. Pentru participarea la Adunarea generală, acţionarii vor prezenta acte de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie, sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice - pentru conducătorii acţionarilor - persoane juridice.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare începând cu data de 13 mai 2022, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00 - 14:00), la Secţia guvernanţă corporativă şi conformitate, bir.502, Oficiul central al Băncii: mun. Chişinău, str. Puşkin, 26.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-890.

 

//Alte noutăţi