// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Aviz de convocare repetată a Adunării anuale

Anunţuri

02.05.2019

Aviz de convocare repetată a Adunării anuale

Aviz de convocare repetată a Adunării anuale

În atenţia acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
         Organul executiv al „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că Adunarea generală anuală a acţionarilor “Bancа de Finanţe şi Comerţ” SA, convocată pentru data de 24 aprilie 2019, nu a avut loc din pricina lipsei cvorumului necesar. Au fost înregsitraţi 30 acţionari care deţin 457 652 de acţiuni, ce constituie 38,21% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, cvorumul necesar fiind de 2/3 din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, sau 66,7%.
         În conformitate cu prevederile din art. 58 al Legii privind societăţile pe acţiuni, Consiliul Băncii pe data de 25 aprilie 2019 a adoptat decizia privind convocarea repetată a Adunării generale ordinare anuale, cu prezenţa acţionarilor, „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA pentru data de 24 mai 2019, ora 15.00, pe adresa: mun.Chişinău, str.Puşkin, 26, Oficiul Central al Băncii, sala de şedinţe nr.301,
cu următoarea Ordine de zi:
1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2018:
- Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
- Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2018 şi privind plata dividendelor către acţionari.
3. Cu privire la confirmarea Societăţii pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2019 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate.
4. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
6. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.
 
La adunarea generală anuală a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii încluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 13 martie 2019.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală se va efectua pe data de 24 mai 2019 începînd cu 14-00 pînă la 14-50.
Pentru participarea la adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor – suplimenar şi documentul care confirmă dreptul de participare la adunarea generală (procura, perfectată în modul stabilit de legislaţie, sau extrasul din Registrul de Stat al pesoanelor juridice).
Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi a Adunării generale la Oficiul Central al Băncii, biroul 315 (mun. Сhişinău, str. Puşkin), începînd cu 14 mai 2019  (în zilele de lucru)  între orele 10.00 şi 17.00.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon: (022) 269 940; (022) 269 809.
           
Organul executiv al ”FinComBank” SA
 

//Alte noutăţi