// Acţionari / Noutăţi / Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 30.06.2021

Noutăţi

08.07.2021

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 30.06.2021

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 30.06.2021

La data de 30 iunie 2021 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi comerţ” S.A. cu prezenţa acţionarilor. La Adunarea generală sau înregistrat 56 participanţi care deţin 922 454 de acţiuni cu drept de vot, ce constituie 77,01% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot aflate în circulaţie.

În rezultatul examinării chestiunilor ordinii de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Referitor la chestiunea întâi din Ordinea de zi ”Cu privire la autentificarea Procesului verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii”:
1.1. A pune în sarcina notarului Palancean Liliana, prezentă la şedinţa Adunării, autentificarea Listei acţionarilor cu dreptul să participe la Adunarea generală, Procesele-verbale ale Comisiilor de înregistrare şi de numărare a voturilor şi Procesul-Verbal al Adunării generale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ S.A. din 30 iunie 2021.
2. Referitor la chestiunea a doua din Ordinea de zi ”Rezultatele activităţii ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2020”:
2.1. A aproba darea de seamă a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2020.
2.2. A aproba „Rezultatele activităţii economice-financiare ale „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2020 confirmate prin concluzia societăţii de audit.
3. Referitor la chestiunea a treia din Ordinea de zi ”Cu privire la repartizarea profitului net al ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2020”:
3.1. Profitul net ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2020 în mărime de 56 754 969 lei a repartiza în următoarele scopuri:
- 23 955 780 lei pentru plata dividendelor (în mijloace băneşti) acţionarilor băncii în mărime de 20 lei pentru o acţiune aflată în circulaţie în conformitate cu Lista acţionarilor înregistraţi în Registrul Depozitarului Central Unic întocmită conform situaţiei din 16 mai 2021.
- suma în mărime de 32 799 189 lei a lăsa sub formă de profit nerepartizat.
A publica Hotărârea cu privire la achitarea dividendelor în termen de 7 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia în publicaţiile ”Capital Market” şi ”Monitorul Oficial”, şi a plasa pe pagina WEB a băncii
www.fincombank.com.
Data achitării dividendelor se stabileşte din data publicării hotărârii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor Băncii privind achitarea dividendelor în ”Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
4. Referitor la chestiunea a patra din Ordinea de zi ”Cu privire la alegerea componenţei noi al Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.”:
4.1. Adunarea a ales componenţă nouă a Consiliului Băncii:
Hvorostovschii Victor – acţionarul băncii, Preşedintele actualului Consiliu al Băncii.
Dorin Nicolae – acţionarul băncii, Vicepreşedintele actualului Consiliu al Băncii, Preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova.
Rudenco Larisa – acţionarul băncii cu o deţinere inferioară celei calificate, membru al actualului Consiliu al Băncii, consultant în ”AGRIMEC” SRL.
Garcavenco Elena – unul din fondatorii ”Continent” SRL acţionar al Băncii, contabil-şef ”Continent” SRL.
Şevcenco Serghei – acţionarul băncii cu o deţinere inferioară celei calificate, Manager general – Shared Services Center din Grupul KMGI,  KMG Rompetrol Services Center.
4.2. În calitate de Preşedinte al Consiliului Băncii а ales pe dl. Hvorostovschii Victor.
5. Referitor la chestiunea a cincea din Ordinea de zi ”Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerărilor membrilor Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.”:
5.1. A stabili remunerarea fiecărui membru al Consiliului Băncii pentru perioada cuprinsă între (2021-2022) ţinerea Adunărilor generale anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., achitarea căreia se va efectua lunar.
5.2. A stabili cuantumul remunerării muncii Preşedintelui Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., care activează în regim permanent.
6. Referitor la chestiunea a şasea din Ordinea de zi ”Cu privire la confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2021 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate”:
6.1. A confirma societatea de audit “Moore Stephens KSC” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii financiare ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2021 şi a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor prestate.
6.2. A pune în sarcina Preşedintelui Comitetului de Conducere al Băncii, semnarea contractului cu societatea de audit “Moore Stephens KSC” SRL pentru anul 2021.
7. Referitor la chestiunea a şaptea din Ordinea de zi ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentului Adunării generale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.”:
7.1. A aproba modificările şi completările la Regulamentul Adunării generale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
Comitetul de Conducere „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.