// Noutăţi şi presă / Noutăţi / Aviz cu privire la convocarea repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Noutăţi

30.12.2020

Aviz cu privire la convocarea repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Aviz cu privire la convocarea repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

În atenţia acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
         Organul executiv al Băncii Vă aduce la cunoştinţă că Adunarea generală extraordinară a acţionarilor “Bancа de Finanţe şi Comerţ” SA, convocată pentru data de 22 decembrie 2020, nu a avut loc din pricina lipsei cvorumului necesar. La momentul expirării termenului stabilit pentru înregistrarea participanţilor au fost înregsitraţi 29 de acţionari care deţin 622 829 de acţiuni, ce constituie 66,37% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, dar conform pct.6.16 din Statutul Băncii cvorumul necesar fiind nu mai puţin de 2/3 din numărul total al acţiunilor cu drept de vot, ce constituie 66,67%.

În conformitate cu prevederile din art.58 alin.(3) al Legii privind societăţile pe acţiuni, Consiliul Băncii pe data de 29 decembrie 2020 a adoptat hotărîrea privind convocarea repetată a Adunării generale extraordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 11.00, în incinta Garden Palace Events Restaurant (SC ”CIALCRIS” S.R.L.) de pe adresa: mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, nr.8 
cu următoarea Ordine de zi:
1. Cu privire la executarea hotărârii Adunării generale a acţionarilor nr.65 din 16.06.2020 pusă în sarcina Consiliului, de a examina întrebarea privind achitarea / neachitarea dividendelor intermediare pentru 2020.
2. Cu privire la executarea hotărârii Adunării generale a acţionarilor nr.65 din 16.06.2020 privind plata dividendelor acţionarilor sub forma acţiunilor de tezaur conform art.49, alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni şi pct.9.8. din Statutul Băncii.
3. Cu privire la cedarea către acţionarii ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. acţiunilor de tezaur în conformitate cu art. 78, alin. (3), lit. a) din Legea privind societăţile pe acţiuni.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Cu privire la aprobarea Statutului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în redacţie nouă.
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în redacţie nouă.
7. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii.
 
Lista acţionarilor ce au drept să participe la Adunarea generală extraordinară convocată repetat este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 02.12.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale extraordinare.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară se va efectua pe data de 28 ianuariei 2021 de la ora 10:00 până la ora 10:50.
Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară acţionarii vor prezenta actul de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz) cu instrucţiunile privind exprimarea votului, date de acţionar care l-a desemnat.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare începând cu data de 18.01.2021 în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00 -14:00) la Serviciul guvernanţă corporativă, bir.501, Oficiul central al Băncii de pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin, 26.
În contextul situaţiei epidemiologice, Banca va lua toate măsurile necesare de protecţie contra COVID-19. Totodată, măsurile de siguranţă pot fi schimbate, completate sau anulate, în funcţie de deciziile autorităţilor publice în vigoare pentru data ţinerii Adunării.

În cazul în care, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică va emite Hotărârea privind interzicerea desfăşurării întrunirilor în masă cu caracter unic, Banca va informa suplimentar acţionarii despre data şi modul de ţinere a Adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile nou stabilite.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.

 

//Alte noutăţi