// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Adunarea generală anuală a acţionarilor „FinComBank” S.A.

Anunţuri

02.05.2018

Adunarea generală anuală a acţionarilor „FinComBank” S.A.

Adunarea generală anuală a acţionarilor „FinComBank” S.A.

La data de 24 aprilie 2018 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor „FinComBank” S.A. La Adunarea generală sau înregistrat 29 participanţi care deţin 817 340 de acţiuni, ce constituie 68,24% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.

În rezultatul examinării chestiunilor ordinei de zi au fost adoptate următoarele hotărîri:
1. Referitor la chestiunea întîi cu privire la rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2017 au fost aprobate: - darea de seamă a Consiliului Băncii, Rezultatele activităţii economice-financiare ale Băncii în anul 2017,  darea de seamă şi avizul Comisiei de Cenzori Băncii pentru anul 2017.
2. Referitor la chestiunea a două – a fost aprobată Strategia de dezvoltare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anii 2018 - 2020.
3. Referitor la chistiunea a treia cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2017, Adunarea generală a hotărît:
- a confirma destinaţia a 9 314 912,17 lei pentru majorarea Fondul special pentru riscuri generale bancare,
- suma în mărime de 27 743 479,97 lei din profitul total obţinut în anul 2017 să fie lăsată nerepartizată.
4. Cu privire la chestiunea a patra - a fost anulată Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. nr.61, p. 4.2. din 14 februarie 2018 privind plata dividendelor pentru anul 2016 în acţiuni.
5. Referitor la chestiunea a cincea cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. Adunarea generală a hotărît – a însarcina Consiliul Băncii după obţinerea concluzie corespunzătoare a Băncii Naţionale a Moldovei referitor la Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., în redacţia nouă, examinarea acestuia şi primirea hotărârii concrete privind acţiunile ulterioare, legate de Statul Băncii cu respectarea termenului, stabilit în art.148, alin. (2), din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor..      
6. Referitor la chestiunea a şasea - a fost aprobat cuantumul remunerării membrilor Consiliului şi salariul Preşedintelui Consiliului Băncii.
7. Referitor la chestiunea a şaptea - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii a fost pusă în sarcina Societăţii de audit „Grant Thornton Audit” SRL, care îndeplineşte împuternicirile Comisiei de cenzori a Băncii.

//Alte noutăţi