// Acţionari / Noutăţi / AVIZ privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Noutăţi

15.06.2021

AVIZ privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

AVIZ privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Conform art. 48 - 53 al Legii privind societăţile pe acţiuni şi în conformitate cu dispoziţiile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a RM, prin hotărârea Consiliul Băncii din 13 mai 2021 este convocată Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor ”FinComBank” S.A. cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor ”FinComBank” S.A. se va ţine cu prezenţa acţionarilor la data de 30 iunie 2021, ora 11:00, în incinta Garden Palace Events Restaurant (SC ”CIALCRIS” S.R.L.) de pe adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr.8, cu următoarea Ordinea de zi:
1. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor  
2. Rezultatele activităţii ”FinComBank” S.A. în anul 2020:

2.1. Darea de seamă a Consiliului ”FinComBank” S.A.
2.2. Rezultatele activităţii economico-financiare a ”FinComBank” S.A.
3. Cu privire la repartizarea profitului net al ”FinComBank” S.A. obţinut în anul 2020.
4. Cu privire la alegerea componenţei noi al Consiliului Băncii.
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerărilor membrilor Consiliului Băncii. 
6. Cu privire la confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2021 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate.
7. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentului Adunării generale a acţionarilor ”FinComBank” S.A.
 
Lista acţionarilor care au drept să participe la Adunarea generală anuală ordinară cu prezenţa acţionarilor este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 16 mai 2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale extraordinare a acţionarilor ”FinComBank” S.A.

Informaţia privind convocarea Adunării generale anuale ordinare cu prezenţa acţionarilor va fi expediată acţionarilor nu mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea adunării generale, precum şi va fi publicată în «Capital Market» şi «Monitorul Oficial».  

Concomitent pe pagina WEB al Băncii 
www.fincombank.com până la 19 mai 2021 va fi plasată informaţia privind convocarea Adunării generale a acţionarilor, şi până la 18 iunie 2021 vor fi plasate proiecte de hotărâri şi materialele privind chestiunile din Ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor, cu excepţia documentelor ce constituie secret bancar sau comercial.
 
Înregistrarea participanţilor Adunării generale anuale ordinare se va efectua pe data de 30 iunie 2021 de la ora 10:00 până la ora 10:50. Pentru participarea la Adunarea generală acţionarii vor prezenta acte de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice - pentru conducătorii acţionarilor - persoane juridice.

Acţionarii, care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot, pot înainta Consiliului Băncii, nu mai târziu de 09 iunie 2021, cererile cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului Băncii, precum şi să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare începând cu data de 18 iunie 2021, în zilele de lucru de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00 - 14:00) la Serviciul guvernanţă corporativă, bir.501, Oficiul central al Băncii de pe adresa: mun.Chişinău, str.Puşkin, 26.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.